Tipărire

Interviu cu dr. Aurel Vasile Sime - Chestor de poliţie, director general al Direcţiei Generale de Paşapoarte a MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Care sunt modificările aduse în 30 noiembrie, odată cu trecerea la paşaportul electronic, în ceea ce priveşte eliberarea paşaportului românesc pentru românii din străinătate? 

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, “tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate, eliberate în condiţiile prezentei legi, sunt următoarele: 
a) paşaport diplomatic;
b) paşaport de serviciu;
c) paşaport simplu;
d) paşaport simplu temporar;
e) titlu de călătorie”.
Acelaşi articol de lege prevede la alin. 3 că “Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care paşapoartele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor cuprinde un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei şi a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată şi se vor elibera, în mod etapizat, ca: «paşaport diplomatic electronic», «paşaport de serviciu electronic» şi «paşaport simplu electronic». De la aceeaşi dată se eliberează şi paşaportul simplu temporar prevăzut la alin. (1) lit. d)”. Menţionăm că, odată cu trecerea la noul sistem pentru emiterea şi gestiunea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, cetăţenii români aflaţi în străinătate au posibilitatea obţinerii acestor documente de călătorie prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României, în măsura în care, aceste autorităţi au fost dotate cu echipamentele tehnice corespunzătoare.
Potrivit Art. Unic alin. (2) din O.U.G. 107/2009 „autorităţile competente care la data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice vor primi şi vor soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2010”.

Există proceduri diferite în a elibera paşaportul românului cu domiciliul legal în România, dar aflat la muncă în străinătate, şi cel al românului cu domiciliul stabil în străinătate? Care sunt acestea?
În conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii români care au domiciliul stabil în România (deţin carte de identitate buletin de identitate, sau carte de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate) şi care se află temporar în străinătate pot solicita eliberarea unor paşapoarte simple. Astfel art. 15 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, statuează că „cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. De asemenea, conform art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple electronice se depun la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, în sistem de ghişeu unic, ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României”.
Pentru cetăţenii români care au domiciliul în România şi doresc eliberarea unor paşapoarte simple, paşapoarte simple electronice sau paşapoarte simple temporare cererile vor fi însoţite de documentele prevăzute de art. 5 alin. 1 din H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţă prevăzut de lege, completate pe numele titularului, în original;
c) paşaportul anterior, dacă acesta există.
La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi fotografia facială.
Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, „cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii:
a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
d) a dobândit cetăţenia statului respectiv;
e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.
Conform alin. (2) al aceluiaşi articol “cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat.
Art. 28 din H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, statuează următoarele: - cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cererea pentru eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu; - cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa; - cererile trebuie însoţite de următoarele documente:
a) paşaportul anterior, dacă acesta există;
b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevăzute de lege, completată pe numele titularului;
c) certificate de stare civilă, în original şi fotocopie;
d) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 aprobate prin Hotărârii Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
e) unul din documentele menţionate la art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 248/2005.
În situaţia în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare.

Unde se eliberează paşaportul românului aflat în străinătate şi în cât timp?
În străinătate, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României unde a fost depusă cererea (art. 14 alin. 1 din H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare), iar termenul de soluţionare nu poate fi mai mare de: 3 zile lucrătoare pentru paşaportul simplu temporar şi 90 de zile lucrătoare pentru paşaportul simplu şi paşaportul simplu electronic în cazul cererilor depuse în străinătate (art. 13 lit. a şi d) din H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Până în septembrie, românii din străinătate îşi schimbau paşapoartele la Consulatele României lucru care acum nu mai este posibil!
Vă facem cunoscut faptul că, în prezent, depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare în străinătate este condiţionată de dotarea cu echipamentele tehnice corespunzătoare la care am făcut referire mai sus. În ceea ce priveşte, însă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, menţionăm că, în prezent, acestea se depun în continuare la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, dar nu vor mai putea fi soluţionate ulterior datei de 31.01.2010.

Este românul obligat, de noile prevederi, să se deplaseze în România pentru a-şi procura paşaportul?
Nu, cetăţeanul român nu este obligat să se deplaseze în România pentru a-şi obţine paşaportul fiind suficient să se adreseze misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale României în condiţiile menţionate mai sus.

Sunt toţi românii obligaţi să treacă la paşapoartele electronice ori pot alege paşaportul simplu care poate fi făcut la consulat?
Cetăţenii români care depun cererile pentru eliberarea paşapoartelor în străinătate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care nu au fost dotate cu echipament tehnic necesar pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, pot solicita eliberarea paşaportului simplu, iar în situaţia în care aceste instituţii deţin echipamentul tehnic corespunzător, vor putea solicita fie eliberarea paşaportului simplu electronic, fie eliberarea paşaportului simplu temporar în condiţiile menţionate mai sus.
Potrivit Art. Unic alin. (2) din O.U.G. 107/2009 „autorităţile competente care la data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice vor primi şi vor soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2010.”

Există situaţii speciale? Poate un român aflat în nevoie să beneficieze de prelungirea paşaportului simplu expirat ori de o reînnoire temporară până când se va deplasa în România şi pentru cât timp se va elibera ori prelungi acesta?
Prelungirea paşaportului nu mai este de actualitate de la intrarea în vigoare a Legii nr. 248/2005. Pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate există posibilitatea eliberării paşaportului simplu temporar (disponibil în funcţie de dotarea tehnică) sau a unui titlu de călătorie valabil numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la intrarea în România.

Ce modificări vor interveni în ceea ce priveşte relaţia acestuia cu statul român şi instituţiile acestuia dacă românul din străinătate declară domiciliul legal în paşaport devenind astfel român cu domiciliul în străinătate, ?
Schimbarea domiciliului din România în străinătate nu aduce modificări privind relaţia acestuia cu statul român sau cu instituţiile acestuia. Menţionăm că potrivit dispoziţiilor art. 32 alin 2 şi 3 din H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, „eliberarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului: a. actul de identitate care atestă domiciliul în România emis de autorităţile române competente; b. paşaportul anterior, dacă este cazul. Actul de identitate prezentat se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor care l-a emis, pentru a fi retras. Paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului”. De asemenea, conform art. 33 alin 1 şi 2 din acelaşi act normativ cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România având posibilitatea de a depune la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor, competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România.

Pentru realizarea acestui interviu au contribuit Ana Ţuţuianu şi Deea Mazilu – RoMedia.

N.N.
Mulţumim Direcţiei Generale de Paşapoarte a MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR şi cu precădere domniei sale dr. Aurel Vasile Sime - Chestor de poliţie, director general, pentru sprijinul acordat solicitării noastre.
Vă felicităm pe această cale pentru promptitudinea şi profesionalismul dovedit şi vă urăm La Mulţi Ani!
Echipa RoMedia.  

 

Accesări: 2669