Tipărire
copiiUrmare a interesului  cetățenilor români, membri ai comunițății românești de pe teritoriul Greciei, manifestat în cadrul întâlnirilor avute și a audiențelor acordate, Ambasada României, prin consilierul pe probleme de muncă și afaceri sociale, doamna Mihaela Mica, oferă informații și clarificări privind dreptul la Alocația de Stat pentru copii, se anunță într-un comunicat al misiunii diplomatice române.
Familiile de cetăţeni români care desfăşoară sau care nu desfășoară activitate laborală înregistrată într-un stat membru UE şi care au solicitat în scris dreptul la prestaţii familiale în acel stat membru, dar care nu se încadrează în prevederile legii statului respectiv membru UE pentru acordarea acestora,pot solicita dreptul la alocaţie de stat pentru copii în România, pe bază de cerere şi documente justificative conform  art.17, alin.4 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de plată a alocaţiei de stat pentru copii aprobate prin H.G.577/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
În acest caz, ca şi document justificativ este necesar formularul european E411 sau orice alt document eliberat de instituţiile competente din statul membru respectiv, cu menţiunea că familia nu are dreptul la prestaţii familiale în acel stat membru.
Conform prevederilor art.72 din Regulamentul Consiliului nr.987/2009, în interiorul Uniunii Europene, trebuie evitat cumulul de drepturi de prestaţii familiale, motiv pentru care au fost instituite reguli pentru stabilirea statului competent prioritar care să plătească dreptul.
Încasarea aceluiași tip de prestații din mai multe state membre UE reprezință o infracțiune! Alocația pentru copii trebuie încasată doar dintr-un singur stat.
Regula de bază: Dreptul la prestaţiile familiale este acordat de instituţia competentă din statul membru în care părinţii au reşedinţa (respectiv Grecia) şi desfăşoară activităţi salariale sau independente, ori beneficiază de prestaţii de şomaj sau de pensie.
În Republica Elenă nu există, ca în România, o alocație de stat pentru copii, care se  acordă tuturor copiilor minori, indiferent de veniturile părinților. Alocațiile familiale acordate de statul elen reprezintă corespondentul alocației de stat românești pentru copii. În Grecia nu există un cadru legislativ unic care să guverneze toate instituţiile de asigurări, ceea ce înseamnă că prestaţiile de securitate socială, condiţiile de acordare a drepturilor şi documentele justificative necesare diferă de la o instituţie la alta. Institutul de Asigurări Sociale – Casa de Asigurări Generale pentru Salariaţi, cunoscut ca IKA-ETAM, este cea mai mare organizaţie de asigurări socială pentru salariaţi în Grecia. 
Prestaţiile familiale sunt administrate de Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă (OAED), iar IKA-ETAM colectează contribuţiile plătite pentru OAED în numele său.
Dacă urmare a solicitării de acordare a prestaţiilor familiale într-un stat membru (respectiv Grecia), se constată că familia are dreptul la acestea, atunci statul român nu mai acordă nici o prestaţie familială, statul competent în acordarea prestaţiilor familiale fiind acel stat membru în care părinții desfăşoară activitatea laborală și au reședința.
In privinţa datei de la care se acordă dreptul la alocaţia de stat pentru copii şi a cazurilor în care se poate stabili retroactiv dreptul, se precizează că aceste elemente se stabilesc în funcţie de menţiunile din documentul justificativ obtinut din străinătate.
Astfel, poate fi acordat dreptul la alocaţie retroactiv, în limita de 12 luni impusă de art.6, alin.5, din Legea nr.61/1993, republicată, numai dacă instituţia competentă din statul din care s-a obţinut documentul justificativ, precizează că prestaţia familială a fost solicitată de familie şi familia nu are dreptul la prestaţie (alocaţie de stat pentru copii) în acel stat membru, ori indică data de la care nu mai are dreptul la prestaţie în acel stat membru UE, fiecare caz fiind soluţionat în raport de situaţia familiei în cauză.
Pentru copiii născuţi în străinătate a căror familii au reşedinţa în alt stat membru UE şi ai căror părinţi nu au calitatea de lucrător migrant sau nu beneficiază de îndemnizaţie de şomaj în acest stat membru UE, legislaţia aplicabilă este cea română.
Pe lângă documentele în legislaţia naţională, solicitantul trebuie (obligatoriu) să depună la dosar şio dovadă eliberată de instituţia din statul membru de reşedinţă cu competenţe în gestionarea prestaţiilor familiale, dovadă din care să reiasă că familia nu are dreptul,conform legislaţiei acestui stat, la prestaţiile familiale care intră sub incidenţa Regulamentului european 883/2004.euro- moneda
-    în cazul în care această dovadă nu este prezentată, cererea poate fi respinsă până la completarea dosarului cu toate documentele necesare acordării beneficiului;
-  în cazul în care există suspiciunea că solicitanţii se întorc în România pe perioade scurte de timp şi solicită alocaţie de stat pentru copii apoi se întorc în statul membru de reşedinţă unde beneficiază de aceeaşi prestaţie, se poate emite anual pentru aceste cazuri formularul european E001, prin care să se solicite periodic informare privind dreptul la prestaţii familiale în statul de reşedinţă, formularul european E411, respectiv cererea
de informaţii privind dreptul la prestaţii familiale în statul de reşedinţă al membrilor familiei,sau formularul european F014 care este o cerere de verificare anuală a prestaţiilor familiale.
In cazul în care familia îşi stabileşte reşedinţa într-un stat din afara UE/SEE, poate solicita alocaţia de stat în România, dacă există un Acord de Securitate Socialăcu statul respectiv  și acesta nu conține alte prevederi.
Baza legală de acordare a alocaţiei de stat pentru copii
§  Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
§  Hotărâre de Guvern nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de  aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.
Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii este următorul:
§  200 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
§  42 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani;
§  84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
<Documente necesare pentru întocmirea dosarului de alocaţie de stat pentru copii
·         Cerere tip,
·         Copie după cărţile de  identitate ale părinţilor ( soţ şi soţie) şi originalele,
·         Copie după certificatul de căsătorie,
·         Copie după certificatul de naştere al copilului şi originalul,
·         Copie după livretul de familie, actualizat cu toţi membrii familiei,
·         Extras de la bancă ( codul iban) după caz,
·         Dosar cu şină de carton.
SUPLIMENTAR PENTRU COPIII CETĂȚENILOR ROMÂNI MIGRANȚI
-     ca şi document justificativ este necesar formularul E 411 sau orice alt document eliberat de instituţiile competente din statul membru
respectiv, cu menţiunea că familia nu are dreptul la prestaţii familiale în acel stat membru.
-     aceste documente se depun în original, în limba oficială a statului respectiv, cât şi traducerea în limba română.
Modalităţi de plată:
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea reprezentantului legal.
S-a modificat cuantumul alocației conform Legii nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383 din 2 iunie 2015.
Documentul care modifica Legea nr. 61/1993 prevede ca alocatia lunara de stat pentrucopiii de 2-18 ani si liceenii de peste 18 ani a crescut de la 42 la 84 de lei.
Totodata, Legea nr. 125/2015 prevede si o majorare a alocatiei de stat pentru copiii cu handicap cu varsta cuprinsa intre trei si 18 ani. In cazul acestora, alocatia va creste de la 84 la 200 de lei.


Mihaela NICA - Consilier pe probleme de muncă și asistență socială în cadrul Ambasadei României din Atena

Accesări: 13507