alegeriÎn vederea organizării Congresului Românilor de Pretutindeni, Comisia Parlamentară a Românilor de Pretutindeni a publicat Metodologia privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni. Cei interesați o pot citi mai jos. 
Capitolul I - Dispoziţii generale
Articolul 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni nr. 299/2007, republicată, se organizează, anual, sub egida Parlamentului României, în ţară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, numit în continuare Congresul.
(2) În cazul în care se decide organizarea acestuia în străinătate, Congresul se organizează cu consimţământul autorităţilor statului în care urmează să se desfăşoare.
(3) Congresul se organizează cu cel puţin 5 luni înainte de data de desfăşurare a alegerilor parlamentare în România.
Articolul 2
(1) Convocarea Congresului se realizează de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, numit în continuare D.P.R.R.P.
(2) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Congresului se asigură din bugetul Camerei Deputaţilor.
Articolul 3
(1) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul îşi desemnează organele de conducere şi elaborează regulamentul de funcţionare.
(2) Congresul alege Consiliul Românilor de Pretutindeni, organ cu caracter de reprezentare, care reuneşte reprezentanţii legitimi ai românilor de pretutindeni.
Capitolul II - Proceduri organizatorice preliminare
Articolul 4
(1) În vederea organizării primei ediţii a Congresului, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului constituie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, un Secretariat tehnic al Congresului.
(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.P.R.R.P. şi misiunile diplomatice ale României, aduc la cunoştinţa comunităţilor româneşti procedura de înscriere a delegaţilor la Congres, prin publicarea pe site-urile proprii şi prin orice alte mijloace de comunicare disponibile, a prezentei Metodologii.
Capitolul III - Depunerea candidaturilor pentru obţinerea mandatelor de delegaţi
Articolul 5
(1) Delegaţi la prima ediţie a Congresului pot fi toţi cei care fac parte din categoria românilor de pretutindeni în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată, și care transmit Secretariatului tehnic al Congresului, până la o dată stabilită de comun acord, sub semnătură proprie, următoarea documentaţie:
a) o solicitare de reprezentare a comunităţii româneşti din statul de reşedinţă, în nume propriu,
însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin.(2) din prezenta Metodologie;
b) o listă de minimum 500 de susţinători unici din statul de reşedinţă, care fac parte din categoria românilor de pretutindeni, în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată, conform prevederilor art.5 alin.(3) din prezenta Metodologie;
c) candidaţii trebuie să fie români de pretutindeni în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată, să fie rezidenţi ai statului respectiv şi să fi împlinit, până în ziua depunerii candidaturii, inclusiv, vârsta de cel puţin 18 ani.
(2) Dosarele candidaţilor vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) copie a unui act de identitate valabil al candidatului, emis de autorităţile statului de cetăţenie;
b) copie a actul de rezidenţă/domiciliu atestând rezidenţa în statul pentru care se depune candidatura;
c) declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie;
d) declaraţie pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;
e) lista de susţinători prevăzută la art. 5 alin.(1).
(3) Lista susţinătorilor este act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal. Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă numele şi prenumele, precum şi semnătura acestora. Susţinătorii trebuie să facă parte din categoria românilor de pretutindeni, în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată, să fi împlinit 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv şi să fie rezidenţi în statul respectiv.
(4) Candidatura este admisă doar într-un singur stat, însoţită de o singură listă.
(5) Nu pot candida membrii/reprezentanţi ai partidelor politice din România şi funcţionarii publici angajaţi ai statului român care desfăşoară activităţi în străinătate, adică personalul contractual, persoanele care deţin funcţii instituţionale sau colaboratori şi salariaţi ai acestora.
(6) Lista delegaţilor se face publică, conform art. 4 alin.(2) din prezenta Metodologie, cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data desfăşurării Congresului.
(7) Secretariatul tehnic al Congresului transmite delegaţilor invitaţii nominale la Congres cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia.
Capitolul IV - Dispoziţii finale
Articolul 6
(1) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.P.R.R.P., Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi Comisia românilor de pretutindeni din Senat elaborează proiectul Metodologiei şi îl supun dezbaterii publice.
(2) Ca urmare a dezbaterii publice, se elaborează Metodologia, care se aprobă în şedinţă comună a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi a Comisiei românilor de pretutindeni din Senat.